SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER
FRA AC HYDRAULIC A/S

1 ANVENDELSE

1.1: Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre AC Hydraulic A/S (i det følgende kaldet AC) skriftligt har accepteret disse.

1.2: Salgs- og leveringsbetingelserne fremsendes til køberen og er herefter gældende for alle ordrer, som effektueres efter fremsendelsestidspunktet.

1.3:  AC er berettiget til med øjeblikkeligt varsel at ændre salgs- og leveringsbetingelserne.

1.4: AC’s produkter er kun konstrueret og fremstillet til erhvervsmæssig benyttelse og må ikke uden AC’s skriftlige tilladelse anvendes eller indbygges i genstande, der ikke benyttes erhvervsmæssigt.

1.5: Alle immaterialrettigheder, tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. er AC’s ejendom og må ikke kopieres eller overlades tredjemand uden forudgående accept fra AC. De leverede pro dukter må ej heller fremstilles, efterlignes eller overlades tredjemand med dette formål for øje. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, indebærer parternes aftale ingen overførsel af
immaterielle rettigheder.

2: TILBUD OG ACCEPT

2.1: AC’s Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet. Købers ordrer og bestillinger er først bindende for AC, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse.

3: PRIS

3.1: Medmindre andet er aftalt, er prisen angivet excl. moms og afgifter og i danske kroner.

3.2: Alle priser er inklusive emballage, men eksklusive fragt, merværdiafgift, told eller andre offentlige afgifter.

3.3: Prisen er afgivet med forbehold for ændringer under hensyn til dokumenterede ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer m.v.

3.4: Såfremt sådanne prisændringer indtræffer, påhviler det AC uden ugrundet ophold at give oplysning til køberen herom. Køberen kan inden 7 dage fra modtagelsen af oplysningerne om prisstigningen annullere aftalen,­ uden at dette anses som misligholdelse. Såfremt køberen ikke annullerer aftalen inden for 7 dagsfristen, anses køberen at have accepteret prisstigningen.

3.5: Uanset ovenstående pkt. 3.4 er AC efter køberens accept berettiget til at foretage regulering af prisen, såfremt der sker dokumenterede ændringer i valutakurser, offentlige afgifter, told m.v., som bevirker en ­forøgelse ­i AC's omkostninger, uden at køberen har ret til at annullere aftalen. Ændres leverancen eller forøges AC’s omkostninger på anden måde på grund af købers forhold, er AC på samme måde berettiget til at regulere den aftalte pris i samme omfang.

4: LEVERING

4.1: Levering sker ab fabrik AC´s forretningssted jf. Incoterms 2010, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

4.2: Forsendelse af det købte sker på købers regning og risiko.

4.3: Levering op til 30 dage efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid betragtes som rettidig levering.

4.4: Såfremt levering forsinkes udover 30 dage, kan køber træde tilbage fra aftalen, medmindre det købte er meldt klar til afsendelse, inden AC har modtaget skriftlig meddelelse om købers tilbagetræden. Køber kan ikke rejse krav af nogen art mod AC i tilfælde af forsinkelse.

4.5: Køber kan ikke afvise dellevering.

5: LEVERINGSHINDRINGER

5.1: Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over,­ såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse, rekvirering og beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft ­samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører.

5.2: Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 12 uger, er såvel AC som køberen berettiget til at annullere aftalen, uden at dette kan anses for misligholdelse.

6: BETALING/EJENDOMSFORBEHOLD

6.1: Betalingsbetingelserne er netto kontant, såfremt andet ikke er aftalt.

6.2: Ved forsinket betaling forrentes købesummen med 1,5 % pr. påbegyndt måned.

6.3: AC bevarer ejendomsretten til det leverede, indtil betaling er erlagt fuldt ud, herunder påløbne renter og omkostninger.

6.4: Reklamationer over leverancer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for allerede foretagne leverancer, hvorfor købers tilbageholdelse af forfaldne beløb betragtes som en misligholdelse.

6.5: Mener køberen at have et krav, der kan bringes i modregning i købesummen, er køberen alene berettiget til at foretage modregning efter AC’s forudgående skriftlige accept.

7: ANSVAR FOR MANGLER

7.1: Køber skal kontrollere og undersøge leverancen umiddelbart efter modtagelsen. Ved mangelfuld levering skal AC straks skriftligt informeres. Køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der blev eller burde være konstateret ved en sådan undersøgelse. Det samme gælder, hvis køberen undlader at reklamere straks over senere konstaterede skjulte mangler.

7.2: AC har ret til at afhjælpe eventuelle mangler, som skyldes fejl i materialer og/eller fremstillingen ved/af de leverede produkter. Afhjælpningen sker enten i form af levering af nye produkter, eller, efter AC’s valg, ved reparation.

7.3: Hvis ombytning eller reparation vil medføre uforholdsmæssige omkostninger, er AC dog berettiget til i stedet at yde forholdsmæssigt afslag i købesummen svarende til det leveredes værdiforringelse.

7.4: AC’s ansvar for mangler er altid begrænset til efter AC’s eget valg enten at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køberen et forholdsmæssigt afslag. Køberen kan ikke gøre andre
misligholdelsesbeføjelser gældende overfor AC.

7.5: Ved reparation og ombytning skal køber for egen regning foranledige det mangelfulde produkt stillet til AC´s disposition på AC´s forretningssted.. Returnering af det mangelfulde produkt og fremsendelse af nyt eller repareret produkt til køber sker for købers regning og risiko. Endvidere er arbejdsløn og andre følgeomkostninger ikke indeholdt i AC’s forpligtelser overfor køber.

7.6: Udskiftede dele tilhører AC.

7.7: AC’s ansvar omfatter kun mangler konstateret inden 36 måneder fra AC´s levering til køber, med mindre AC for specifikke dele af produktet generelt har påtaget sig en længere periode. Sådan periode kan aldrig overstige 120 måneder fra AC´s levering til køber. AC’s ansvar bortfalder, hvis køber ikke reklamerer inden 8 dage, efter at manglen var eller burde være konstateret.

7.8: AC kan ikke i noget tilfælde tilpligtes at svare erstatning som følge af følgeskader, konventionalboder, dagboder, driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder bærer AC ikke ansvaret for de følge skader og omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande, hvori det solgte produkt måtte være indføjet.

7.9: AC’s ansvar kan i intet tilfælde overstige et beløb svarende til fakturaværdi ekskl. moms for det mangelfulde produkt.

7.10: Køber må ikke fjerne den vedlagte manual fra produktet. Køber må under ingen omstændigheder ændre eller fjerne på afmærkning af kapacitetsangivelse, advarsler og serienummer
på produktet.

7.11: Forandring af eller indgreb i det solgte produkt uden AC’s skriftlige samtykke fritager AC for ethvert ansvar for produktet.

8: PRODUKTANSVAR

8.1: AC er ansvarlig for personskade i det omfang, og ikke videregående, end hvad der følger af ufravigelige lovregler.

8.2: AC er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre tilhørende køber eller tredjemand, eller skader som opstår, medens leverancen er i købers besiddelse.

8.3: AC er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, på produkter, hvori købers produkter indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som købers produkter som følge af AC’s leverance forårsager.

8.4: AC er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader, konventionalbod, dagbod, driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab.

8.5: I den udstrækning AC måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber pligtig at holde AC skadesløs, i samme omfang som AC’s ansvar er begrænset som ovenfor nævnt.

8.6: Hvis tredjemand fremsætter krav om erstatning for produktskade, skal AC straks underrettes herom. Køber er forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav fremsat af tredjemand mod AC på grundlag af skade eller tab, som påstås forvoldt af leverancen.

9: DELVIS UGYLDIGHED

9.1: Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennem førlighed påvirkes eller forringes deraf.

10: LOVVALG OG VÆRNETING

10.1: Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret, dog bortset fra dansk rets international privatretlige regler. Enhver tvist skal afgøres ved Retten i Viborg, som er eneste rette værneting.

Viborg, juli 2017